Over FAST

Veilige, werkzame en toegankelijke nieuwe geneesmiddelen zijn van grote waarde voor individuele patiënten en de samenleving als geheel. Ondanks enorme wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia stagneert het aantal nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd en beschikbaar komt voor patiënten. Het volledige traject (vanaf de eerste doelwit-identificatie tot een veilige, werkzame en toegankelijke nieuwe therapie) is nog altijd kostbaar, vol hindernissen en vergt een lange adem. Dit vormt een actuele en urgente uitdaging voor lopende en nieuwe ontwikkelingen, in het bijzonder voor innovatieve therapieën.

De kernactiviteit van FAST is het versterken van ontwikkelingen die kansen bieden ter verbetering van therapieontwikkeling, daar waar Nederland kan excelleren en een koppositie kan innemen. FAST richt zich daarbij op actuele ontwikkelingen en op het voorbereiden op therapieën van morgen.

Kansen en knelpunten
Op structurele wijze wordt het veld bevraagd over (toekomstige) kansen en knelpunten die worden ervaren en over mogelijke oplossingsrichtingen. Deze kunnen liggen in alle fasen in de keten: van (vroege) ontwikkeling naar productie en toegankelijkheid voor patiënten. Na consultatie van experts over wenselijkheid en haalbaarheid van deze oplossingen worden prioriteiten vastgesteld. FAST zet hiervoor de Troubleshooting desk in.

Samenhang en verbinding
FAST brengt partijen bij elkaar, niet alleen de usual suspects, en gaat op zoek naar (inter)nationale verrijking met en kruisbestuiving tussen wetenschappelijke, technologische en methodologische domeinen om creatieve en haalbare oplossingen te ontwikkelen. FAST zorgt voor samenhang en verbindt verschillende initiatieven op het gebied van therapieontwikkeling, adresseert gemeenschappelijke obstakels en voorkomt versnippering.

Innovatoren ondersteunen
FAST zorgt voor een centrale plek waar innovatoren vanuit academie, start-ups en bedrijven laagdrempelig op weg kunnen worden geholpen en (regulatoire) multidisciplinaire ondersteuning kunnen krijgen. FAST heeft een wegwijsfunctie en ondersteunt in het uitwerken van oplossingen, het opzetten en begeleiden van use cases, experimenten en onderzoek ter validatie.

Ons team

FAST Board

Huibert Pols
Huibert Pols
Voorzitter bestuur
Close popup
Huibert Pols, voorzitter FAST Board
Prof. dr. Huibert (Huib) Pols is hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 1 oktober 2006 werd hij decaan van de faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en vicevoorzitter van de Raad van bestuur van Erasmus MC. Van 2013 tot 15 juni 2018 was hij rector magnificus. Sinds twee jaar (vanaf februari 2021) is Huibert Adviescommissie voorzitter voor het Dementiefonds. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Sanquin Bloedvoorzieningstichting sinds maart. Naast zijn Vice-voorzitter positie in het bestuur van ZonMw vanaf mei 2018 en zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, vanaf januari 2018.
Annemiek van Rensen
Annemiek van Rensen
Bestuurslid
Close popup
Annemiek van Rensen, FAST bestuurslid
Annemiek van Rensen werkt sinds 2009 bij PGOsupport, een kennis- en adviesorganisatie voor patiëntenorganisaties en hun samenwerkingspartners in zorg en welzijn. Haar expertisegebied betreft patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek en medicijnontwikkeling. Vanuit PGOsupport adviseert Annemiek onder andere patiëntenorganisaties en onderzoeksgroepen bij de realisatie van effectieve en betekenisvolle patiëntenparticipatie. Daarnaast verzorgt zij regelmatig trainingen en presentaties op dit gebied. In 2018 werd, mede op haar initiatief, de Europese opleiding over patiëntenparticipatie bij medicijnontwikkeling voor ervaren patiëntenvertegenwoordigers, EUPATI, naar Nederland gehaald. Van 2015-2022 was Annemiek bovendien lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Namens het CBG werkte zij, als lid van de werkgroep, mee aan de totstandkoming van de publicatie van CIOMS Working Group XI over Patient Involvement in the development, regulation and safe use of medicines (2022). Annemiek studeerde Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een biofarmaceutisch-immunologisch onderzoek.
Paul Smits
Paul Smits
Bestuurslid
Close popup
Paul Smits, bestuurslid FAST
Paul Smits (1957) studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is vervolgens aldaar opgeleid tot medisch specialist (internist). Hij vervolgde zijn loopbaan in het Radboudumc waar hij patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs combineerde. Zijn klinisch en wetenschappelijk werk richtte zich met name op de klinische farmacologie, vasculaire geneeskunde, diabetes mellitus en de daaraan gerelateerde aandoeningen en complicaties. In 1994 verbleef Paul Smits aan Harvard Medical School / Brigham and Women's Hospital (Division of Vascular Medicine) en het Harvard/MIT Center for Experimental Pharmacology and Therapeutics in Boston (Massachusetts, USA). In 1995 keerde hij terug naar Nijmegen en werd aldaar benoemd tot hoogleraar Klinische Farmacologie en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie. Daarnaast werkte hij klinisch als internist-farmacoloog. Als (co)promotor begeleidde hij 38 promovendi bij hun promotieonderzoek. Hij is een aantal jaren (bestuurlijk) actief geweest in de Ned. Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie, de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de Dutch Clinical Research Foundation, de Dutch Cardiovascular Alliance en verschillende NFU-werkgroepen. In 2012 trad hij voor twee termijnen van 4 jaar toe tot de Raad van Bestuur van het Radboudumc, eerst als decaan en vicevoorzitter en later als bestuursvoorzitter. Thans is Paul Smits medisch directeur van het Hart- en Vaatcentrum van het Radboudumc. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdam UMC en voorzitter van de Adviesraad van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen.
Paul Korte
Paul Korte
Bestuurslid
Close popup
Paul Korte, Bestuurslid FAST
Paul Korte, PharmD is werkzaam voor de Nederlandse campus van Janssen, de farmaceutische bedrijven van Johnson &Johnson en verantwoordelijk voor externe betrekkingen voor de Janssen-bedrijven in Nederland. In deze rol is hij betrokken bij verschillende initiatieven om publiek-private samenwerkingen in medicijnontwikkeling te verbeteren ten behoeve van patiënten, het LS&H-ecosysteem en de economie in Nederland. Hij werkt 26 jaar bij Janssen en bekleedde diverse nationale en internationale marketing-, management- en bestuursfuncties. Het is altijd zijn ambitie en persoonlijke drive geweest om dicht bij de ontwikkelingen in het Nederlandse biofarmaceutische ecosysteem te blijven. Hij heeft dat actief gedaan in verschillende publiek-private platforms en in organen van brancheverenigingen onder meer als voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Momenteel is hij verbonden aan Farminform BV als commissaris, lid van de Raad van Advies van de Stichting Domein Applied Sciences en lid van de stuurgroep van het NGF-programma Biotech Booster.
Sipko Mülder
Sipko Mülder
Waarnemend bestuurslid
Close popup
Sipko Mülder, waarnemend bestuurslid
Sipko Mülder werkt bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) van het ministerie van VWS. Hij is daar MT-lid en onder andere verantwoordelijk voor de onderwerpen innovatie en leveringszekerheid. Sipko is van huis uit medisch bioloog (VU Amsterdam) en promoveerde aan de VU op het terrein van ‘multidrug resistance’ van tumorcellen. Hij werkte bij AstraZeneca aan het klinisch geneesmiddelenonderzoek van oncolytica. Daarna zette hij een stap naar de overheid en startte bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waar hij verschillende leidinggevende functies heeft gehad. Na 12 jaar bij het CBG vertrok Sipko naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waar hij de verantwoordelijkheid kreeg over de afdeling ‘Risicodetectie en Ontwikkeling’. Met zijn ervaring in onderzoek, markttoelating en toezicht werkt hij nu bij GMT aan verschillende beleidstrajecten. Bij FAST heeft Sipko een rol als waarnemer vanuit VWS in de board. Hij heeft geen nevenfuncties.

FAST Bureau

Benien Vingerhoed
Benien Vingerhoed
Directeur
Close popup
Benien Vingerhoed-van Aken, directeur FAST
Benien Vingerhoed-van Aken is de directeur van FAST (Centre for Future and Affordable Sustainable Therapy development). Zij heeft 9 jaar internationale ervaring in management van fase I-III geneesmiddelenstudies bij het Centre for Human Drug Research (CHDR), Centocor en Organon. Bij ZonMw zette zij het HTA methodologie programma dure geneesmiddelen op en ontwikkelde het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, gericht op effectieve, veilige en efficiënte inzet van (bestaande) geneesmiddelen en het verbeteren van de kwaliteit van farmacotherapeutische zorg. Benien heeft bij ZonMw leiding gegeven aan de afdeling geneesmiddelen en de afdeling translationeel onderzoek en COVID-19. Zij is van huis uit medisch bioloog (Universiteit Utrecht) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van experimentele interne geneeskunde.
Saco de Visser
Saco de Visser
Wetenschappelijk directeur
Close popup
Saco de Visser, Wetenschappelijk directeur FAST
Saco de Visser is de wetenschappelijk directeur van FAST (Centre for Future Affordable and Sustainable Therapy development). Hij is farmacochemicus (VU Amsterdam), geregistreerd klinisch farmacoloog en gepromoveerd op A Question Based Approach to Drug Development (geneeskunde, Universiteit Leiden). Hij heeft 12 jaar ervaring in management, financiering en uitvoering van internationaal klinisch geneesmiddelonderzoek bij het Centre for Human Drug Research (CHDR), ZonMw en Nycomed (nu Takeda). Hij is initiator van het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, gericht op effectieve, veilige en efficiënte inzet van (bestaande) geneesmiddelen en het verbeteren van de farmacotherapeutische zorg dat hij samen met Benien Vingerhoed verder ontwikkelde. Vanaf 2014 combineerde hij zijn functie bij ZonMw met zijn functies als Directeur Cluster Development bij Leiden Bio Science Park, Hoofd Onderwijs bij Paul Janssen Futurelab Leiden (LUMC) en adviseur bij Platform Medicijn voor de Maatschappij (AmsterdamUMC). Tenslotte was hij initiator en samen met Michel Dutrée, Kwartiermaker FAST. Saco heeft zitting in verschillende (inter)nationale commissies en werkgroepen die de overheid, publieke en/of private partijen, adviseren over geneesmiddelenontwikkeling en/of financiering daarvan.
Marlous Kooijman
Marlous Kooijman
Adviseur
Close popup
Marlous Kooijman, Adviseur
Marlous Kooijman is werkzaam als adviseur van FAST. Zij heeft 7 jaar ervaring als regulatory affairs specialist early development/CMC en scientific liaison officer bij Intravacc. In multidisciplinaire teams heeft zij bijgedragen aan het door ontwikkelen van verschillende vaccins (zowel interne projecten als in opdracht van bedrijven) tot en met fase I klinische studies. Marlous heeft een achtergrond in innovatiemanagement (Universiteit Utrecht) en farmacie (Universiteit Utrecht) en zij promoveerde op het raakvlak van deze wetenschappen met als onderwerp de ontwikkeling en implementatie van alternatieven voor dierproeven in geneesmiddelen ontwikkeling.
Rosa Hart
Rosa Hart
Programmasecretaris
Denise Verkade
Denise Verkade
Secretaresse
Soesja Demouge
Soesja Demouge
Communicatieadviseur