FAST: een expertisecentrum van en voor veldpartijen

FAST: een expertisecentrum van en voor veldpartijen

Met een Kamerbrief die minister Kuipers en minister Adriaansens 7 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde informeerden zij hen over de voortgang van FAST. Met deze Kamerbrief is de rol van FAST opgehelderd en vastgesteld dat het ministerie VWS jaarlijks tenminste 2 miljoen beschikbaar stelt. De kernactiviteit van het expertisecentrum FAST is het versterken van ontwikkelingen die kansen bieden ter verbetering van therapieontwikkeling, daar waar Nederland kan excelleren en een koppositie kan innemen. FAST richt zich daarbij op actuele ontwikkelingen en op het voorbereiden op therapieën van morgen.

Veilige, werkzame en toegankelijke nieuwe therapieën zijn van grote waarde voor individuele patiënten en de samenleving als geheel. Ondanks enorme wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia stagneert het aantal nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd.

FAST bevordert het sneller en slimmer ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van nieuwe therapieën voor patiënten op een wijze die toekomstgericht, duurzaam en betaalbaar is. Dit is mogelijk door te experimenteren met nieuwe technologieën en methoden voor geneesmiddelenonderzoek, en validatie en toepassing te faciliteren met de wensen en behoeften van de patiënt als uitgangspunt. Zo maken we Nederland toonaangevend in geneesmiddelenontwikkeling en ons land aantrekkelijk voor hoogwaardige geneesmiddelenonderzoek.

De werkwijze van FAST
FAST hanteert de volgende twee uitgangspunten. Het zijn de veldpartijen die het beste kunnen aangeven welke knelpunten hiervoor moeten worden aangepakt en waar mogelijke oplossingen binnen bereik zijn. Patiënten moeten centraal staan bij het vinden en uitwerken van deze oplossingen. Dit laatste is cruciaal omdat het kiezen van het patiëntenperspectief bij het oplossen van knelpunten kan leiden tot werkelijke doorbraken. FAST brengt partijen bij elkaar en verbindt relevante wetenschappelijke, technologische en methodologische domeinen om creatieve en haalbare oplossingen te ontwikkelen.

Innovatoren ondersteunen
FAST biedt met het wegwijsloket een centrale plek waar innovatoren vanuit academie, start-ups en bedrijven laagdrempelig op weg kunnen worden geholpen en (regulatoire) multidisciplinaire ondersteuning kunnen krijgen, met name voor innovaties die niet makkelijk passen binnen de gebruikelijke route of waar nieuwe manieren van samenwerking nodig zijn. FAST heeft een wegwijsfunctie en ondersteunt in het uitwerken van oplossingen, het opzetten en begeleiden van use cases, experimenten en onderzoek ter validatie.

Kansen en knelpunten
Op structurele wijze wordt het veld bevraagd over en wordt onderzoek gedaan naar (toekomstige) kansen en knelpunten die worden ervaren en over mogelijke oplossingsrichtingen. Deze kunnen liggen in alle fasen in de keten: van (vroege) ontwikkeling naar productie en toegankelijkheid voor patiënten. Na consultatie van experts over wenselijkheid en haalbaarheid van deze oplossingen worden prioriteiten vastgesteld.

Samenhang en verbinding
FAST brengt partijen bij elkaar, niet alleen de usual suspects, en gaat op zoek naar (inter)nationale verrijking met en kruisbestuiving tussen wetenschappelijke, technologische en methodologische domeinen om creatieve en haalbare oplossingen te ontwikkelen. FAST zorgt voor samenhang en verbindt verschillende initiatieven op het gebied van therapieontwikkeling, adresseert gemeenschappelijke obstakels en voorkomt versnippering (bijvoorbeeld door deelname aan en samenwerking met NGF projecten).

Bekijk de trajecten waarin FAST met partners actief is op de website. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van FAST, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.