Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING FAST

Dit is de privacyverklaring van FAST (Future Affordable Sustainable Therapies). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

WIE ZIJN WIJ?

FAST, Future Affordable Sustainable Therapies, is een onafhankelijke regieorganisatie dat publieke investeringen rondom therapieontwikkeling stroomlijnt in het ecosysteem van innovatieve therapieontwikkeling in Nederland.

Wij verwerken uw persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door FAST?

Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van FAST via info@fast.nl.

COOKIES

Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zo veel mogelijk. Lees meer in onze Cookieverklaring.

WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

WAAROM GEBRUIKT FAST UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u graag informatie van FAST ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. FAST slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder of een jaarverslag. Daarnaast verwerkt FAST uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten. FAST gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Als FAST mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van FAST en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert FAST uw gegevens.

TOESTEMMING

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer.

HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op de website van FAST. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van FAST uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

IP-ADRESSEN

IP-adressen worden niet gebruikt om bezoekers te volgen. IP-adressen worden gelogd en kunnen gebruikt worden om security-incidenten en/of technische storingen op te lossen. IP-blokken kunnen gebruikt worden voor statistische analyses.

HOSTING

Bovenstaande regels zijn van toepassing bij zowel hosting op eigen infrastructuur als hosting bij een leverancier. Indien gebruik wordt gemaakt van hosting bij een leverancier dient deze leverancier te voldoen aan de door ZonMw gestelde voorwaarden voor SaaS-dienstverlening (ZonMw host de organisatie FAST) en dient een verwerkersovereenkomst te worden ingevuld en ondertekend.

DELEN WIJ UW GEGEVENS MET DERDEN?

Het uitgangspunt is dat FAST uw gegevens niet met andere deelt. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij FAST verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die FAST over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of FAST de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door FAST. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacy klacht bij ons melden via info@fast.nl.

INCIDENTEN (DATALEKKEN)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij FAST een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met info@fast.nl.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

• uw naam en contactgegevens;

• wat het incident is;

• welke persoonsgegevens betrokken zijn;

• welke systemen betrokken zijn bij het incident; en

• wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van FAST op het gebied van persoonsgegevens kunt u online contact opnemen met info@fast.nl.

WIJZIGINGEN

Dit privacy statement kan door FAST te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.